October 13

Դասարանում

1.Կետերի փոխարեն գրի՛ր է կամ ե:

 
  Կարդում  եմ,  երգում  ես,    ամենաեժան,  խաղացել  էն,  եկրան
խաղացել  էնք,  էջմիածին,  մանր է, ամենաերկար, տասներկու, վայրէջք,  տեսել  էք:
2. Կետերի փոխարեն գրի՛ր  օ  կամ ո:
 
Ոսկեզօծվել,   ովքեր,   որդի,  օդաչու,   ոսկի, տնօրեն,  այսօր,  արջաորս,  ով,  մեղմօրոր,   քնքշորեն,  անօգնական:
 

3. Ոսկեզօծվել, մեղմօրոր, քնքշորեն, տերև, վայրէջք, օգտակար, անէանալ (չքվել, անհետանալ) բառերով  փոքրիկ պատմությո՛ւն հորինիր:                                                                                       Ծովը ոսկեզօծվել է մի մեղմօրոր քնքշորեն երեխա  անունը Արամ նա մի օր որոշեց իր ընկերների հետ գնալ այդ ծովը տեսնելու։  Ծովի ափին կար ոսկեզօծված տերևներով ծառեր։  Տղաները վայրէջք կատարեցին իրենց պատրաստած օգտակար օդապարիկով տեսան ծովը և մի րոպեում անէացան։